Πλήρωση θέσεως Κοινωνικού Λειτουργού στην Κάριτας Ελλάς

Published on: 2 Μαρτίου 2016

Filled Under: Εσωτερικές Ειδήσεις

Views: 530

Tags: ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ» ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι
την πλήρωση της θέσεως Κοινωνικού Λειτουργού

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο της Καθολικής Εκκλησίας και αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, είναι περιθωριοποιημένοι ή ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Η Οργάνωση προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη ανεξαρτήτως θρησκείας και χωρίς διακρίσεις.

Η Κάριτας Ελλάς διεξάγει πρόγραμμα στη Λέσβο για την διαμονή ευάλωτων προσφύγων που διέρχονται από την Ελλάδα στη βόρεια Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει προσωρινή στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες στους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες. Ο πληθυσμός στόχος θα είναι κυρίως γυναίκες πρόσφυγες με παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Θέση Εργασίας: Κοινωνικός Λειτουργός
Διάρκεια: Άμεση πρόσληψη με αρχική διάρκεια έως 15 Απριλίου, 2016. Δυνατότητα παράτασης ως 31/07/2016
Τύπος συμβολαίου: Σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο
Προθεσμία αίτησης: 10/3/2016

ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα και ανίχνευση των ευάλωτων περιπτώσεων προκειμένου να παραπεμφθούν στις υπηρεσίες στέγασης της Κάριτας και να τους παρασχεθεί άμεση κοινωνική στήριξη και διευκόλυνση στην παραπομπή τους σε άλλες οργανώσεις όταν είναι απαραίτητο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Επιλογή επωφελούμενων για το Πρόγραμμα Στέγασης της Κάριτας με βάση τον προσδιορισμό της ευαλωτότητας και μέσω της κοινωνικής αξιολόγησης.
  • Παρακολούθηση όλων των πτυχών διαμονής στα κέντρα φιλοξενίας της Κάριτας, εξηγώντας στα άτομα τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς και κάνοντας κατάλληλη εξατομικευμένη παρακολούθηση ανάλογα με την περίπτωση.
  • Αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των επωφελούμενων, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του έργου, παρέχοντας άμεση κοινωνική στήριξη στη φιλοξενία και τις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του προγράμματος. Επιπλέον, παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες υγείας, όποτε είναι απαραίτητο.
  • Συμμετοχή στη δημιουργία οποιουδήποτε υλικού απαιτείται για τις δραστηριότητες των κοινωνικών λειτουργών.
  • Φροντίδα των εγκαταστάσεων των κοινωνικών υπηρεσιών, υλικών και εξοπλισμού προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των δράσεων.
  • Χαρτογράφηση και τακτική ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών αρχών, άλλων ΜΚΟ και κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου να βελτιώνεται η εμβέλεια των κοινωνικών υπηρεσιών και η δυνατότητα ανταπόκρισης.
  • Διατήρηση αρχείων, ενημέρωση στατιστικών στοιχείων και αρχείων και σύνταξη αναφορών οποιασδήποτε κοινωνικής δραστηριότητας, ώστε να δίνεται προτεραιότητα και να αναπτυχθούν κατάλληλα προγράμματα ή έργα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία ή Κοινωνικές Επιστήμες

ΓΛΩΣΣΕΣ: Απαραιτήτως: Ελληνικά και άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση Αραβικών και/η Φαρσί/Παστο/Ουρντου είναι επιθυμητή και θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Πολύ καλή γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Τουλάχιστον 1 χρόνος εμπειρίας σε παρόμοια θέση εργασίας. Εμπειρία σε άλλες ΜΚΟ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή ή courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Κάριτας Ελλάς
Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος
Ιερέας

Comments are closed.