Κάριτας Ευρώπης: «Είναι ώρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δεσμευτούν για τα κοινωνικά δικαιώματα»

Published on: 29 Ιανουαρίου 2018

Filled Under: Εξωτερικές Ειδήσεις

Views: 311

Tags: ,

Δήλωση της Συνόδου των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Σύσταση για τα Κοινωνικά Δικαιώματα

Είναι ώρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δεσμευτούν για τα κοινωνικά δικαιώματα

Η Κάριτας Ευρώπης υποστηρίζει τη Σύσταση που η Σύνοδος Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε σήμερα, στις 24 Ιανουαρίου 2018, απευθύνοντας έκκληση προς όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να δεσμευτούν για τα κοινωνικά δικαιώματα, προσχωρώντας στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και αναγνωρίζοντάς τον ως κοινωνικό σύνταγμα της Ευρώπης.

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που δίνεται από τη Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και να αρχίσουν να διαμορφώνουν έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για την προώθηση της αποτελεσματικής διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους», δήλωσε ο Peter Verhaeghe, εμπειρογνώμονας της Κάριτας Ευρώπης στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη των Διεθνών ΜΚΟ.

Η Κάριτας Ευρώπης θεωρεί ότι η Διακήρυξη της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, την 17η Νοεμβρίου 2017, αποτελεί ένα ισχυρό σήμα πολιτικής δέσμευσης στην κατεύθυνση της διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, σε μια περίοδο που η Ευρώπη ανακάμπτει αργά από μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία προκάλεσε σοβαρές κοινωνικές συνέπειες σε ολόκληρη την Ένωση.

«Είναι πλέον καιρός οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ να θέσουν ως προτεραιότητα τους ανθρώπους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών. Το να γίνουν οι άνθρωποι προτεραιότητα σημαίνει ότι προχωράμε πέρα από το ζήτημα της απασχόλησης. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εργαζόμενοι, αλλά και άνθρωποι», δήλωσε ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης.

Η Κάριτας Ευρώπης συμφωνεί με την άποψη που εκφράστηκε στη Διάσκεψη ότι όλοι οι εταίροι της Διαδικασίας του Τορίνο (κράτη μέλη της ΕΕ) πρέπει να προχωρήσουν με τη Διακήρυξη δεσμευόμενοι πραγματικά για αποτελεσματική εφαρμογή όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων που έχουν ήδη υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία υλοποίησης θα αποκτήσει γερά θεμέλια στην κοινωνία, η Κάριτας Ευρώπης συμμετέχει στην πρόσκληση της Διάσκεψης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των αρχών που κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε στενή διαβούλευση με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Σημειώσεις:

1.  Η Κάριτας Ευρώπης είναι μέλος της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης.  https://www.coe.int/en/web/ingo/home

2.  Οι συστάσεις εκπονήθηκαν από την Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαδικασία του Τορίνο για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που δημιουργήθηκε μετά την (1) Έκκληση για Δράση (2) της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ της 29ης Ιανουαρίου 2016 για την υποστήριξη της «Διαδικασίας του Τορίνο» για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
(1) https://rm.coe.int/16806a1f40 | (2) https://rm.coe.int/1680592fe0

3.  Η Διαδικασία του Τορίνο αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Κοινωνικού Χάρτη ως κομβικό εργαλείο για τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία του Τορίνο έχει επίσης ως στόχο την ένταξη του Κοινωνικού Χάρτη στη νομοθεσία της ΕΕ. Η Κάριτας Ευρώπης ηγείται της Συντονιστικής Επιτροπής της Διαδικασίας του Τορίνο της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης. https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process

4.  Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι μια Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγγυάται τα θεμελιώδη κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα ως συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αναφέρεται στα αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Ο Χάρτης αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την απασχόληση, τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία και την ευημερία. https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter

5.  Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού κεκτημένου και στη διασφάλιση αποτελεσματικότερων δικαιωμάτων στους πολίτες της ΕΕ. Επικεντρώνεται στην απασχόληση και στις κοινωνικές πτυχές. Στόχος του Πυλώνα είναι να συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο μέσα από τη στήριξη δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

6.  Η Κάριτας Ευρώπης προωθεί μια κοινωνία κοινωνικής δικαιοσύνης που βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: 1. Την οικογένεια ως ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας, 2. Την συμπεριληπτική αγορά εργασίας ως πηγή ευημερίας και 3. Την κοινωνική προστασία ως υγιή κοινωνική επένδυση. http://caritascares.eu/

 

Statement on the Conference of INGOs of the Council of Europe’s Recommendation on Social Rights

It is time for European governments to commit to social rights

Caritas Europa supports the recommendation that the Conference of International non-governmental Organisations of the Council of Europe adopted today, 24 January 2018, calling on all European states to commit to social rights by acceding to the Revised European Social Charter and recognising it as the social constitution of Europe.

European governments must seize the opportunity that the proclamation of the European Pillar of Social Rights brings about and start detailing a roadmap to promote the effective guarantee of social rights for all,” said Peter Verhaeghe, Caritas Europa’s expert in social policies and representative at the INGO Conference.

Caritas Europa sees in the EU’s proclamation of the European Pillar of Social Rights on 17 November 2017 a strong sign of political commitment to ensure social rights at a time when Europe is slowly recovering from a major economic crisis that caused severe social distress across the Union.

It is high time for national governments and the EU to put people first. We need to address inequalities between and within countries. Putting people first also means going beyond employment. People are not just workers but human beings,” said Jorge Nuño Mayer, Secretary General of Caritas Europa.

Caritas Europa agrees with the Conference’s opinion that all partners of the Turin Process (EU Member States) must follow the proclamation with a genuine commitment to implement effectively all social rights that are already adopted in the framework of the European Social Charter of the Council of Europe.

To ensure that the implementation process is firmly anchored in society, Caritas Europa joins the Conference’s invitation to the European Union and its Member States to monitor the implementation of the principles enshrined in the European Pillar of Social Rights in close consultation with representatives of civil society.

Notes:

  1. Caritas Europa is a member of the Conference of INGOs of the Council of Europe.  https://www.coe.int/en/web/ingo/home
  1. The recommendation was prepared by the Coordinating Committee for the Turin Process for the European Social Charter, created following (1) the Call for Action (2) of the Conference of INGOs of 29 January 2016 to support the “Turin Process” for the European Social Charter.
    (1) https://rm.coe.int/16806a1f40 | (2) https://rm.coe.int/1680592fe0
  1. The Turin Process aims at reinforcing the role of the Social Charter as the key tool to improve social and economic rights in Europe. In this end, the Turin Process also has for objective to merge the Social Charter in EU legislation. Caritas Europa leads the Turin Process Coordinating Committee of the Conference of INGOs of the Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
  1. The European Social Charter is a Council of Europe Treaty that guarantees fundamental social and economic rights as a counterpart to the European Convention on Human Rights, which refers to civil and political rights. The Charter guarantees a broad range of everyday human rights related to employment, housing, health, education, social protection and welfare: https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
  1. The European Pillar of social rights aims at strengthening the social acquis and delivering more effective rights to EU citizens. It focuses on employment and social aspects. The objective of the Pillar is to contribute to social progress by supporting fair and well-functioning labour markets and welfare systems. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
  1. Caritas Europa promotes a social just society based on 3 main pillars: 1. Family as the vital cell of society, 2. Inclusive labour-market as a source of well-being, and 3. Social protection as a sound social investment. http://caritascares.eu/

Comments are closed.